De Vakgroep Restauratie heeft altijd rechtstreeks contact gezocht met beleidsbepalers in de monumentenzorg om de belangen van de leden voor het voetlicht te brengen. En met resultaat. Vanaf het begin zijn onze kernboodschappen: de noodzaak van continuïteit in subsidies om de werkgelegenheid op langere termijn te bewaken en het belang van het opleiden van restauratievaklieden.

Om de kernboodschappen kracht bij zetten, laat de Vakgroep Restauratie vanaf 2000 gezamenlijk met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) en het Nationaal Restauratiefonds (NRF) het Economisch Instituut Bouwnijverheid (EIB) onderzoek verrichten naar de restauratieproductie in Nederland. Dit geeft inzicht in de stand van zaken in de monumentensector. Dit is de start van een met cijfers onderbouwd pleidooi voor een structureel overheidsbudget voor monumentenzorg. Het EIB voert in opdracht van de drie partijen in de daaropvolgende jaren met regelmaat nieuwe onderzoeken uit. De rapportages vinden hun weg naar bewindslieden en beleidsbepalers. Zo wordt in 2009 door de minister van OC&W, Ronald Plasterk, besloten tot modernisering van de monumentenzorg, waarin structureel budget voor monumentzorg wordt uitgetrokken.

Deel dit bericht