Vanaf het begin stond de kwaliteit van restauratiewerk centraal bij de Vakgroep Restauratie. In 1992 besloot de Vakgroep werk te maken van een officiële erkenning in de vorm van een certificaat, wat leidde tot de mooie mijlpaal in 1997, toen de eerste ERB-certificaten konden worden uitgereikt aan de Vakgroep-leden. Daarna is er nog heel wat gebeurd op het gebied van kwaliteitsborging. Lees hier het proces van idee tot de huidige beoordelingsrichtlijn.

 

Van idee naar certificaat

De Vakgroep Restauratie stond aan de wieg van de Erkenningsregeling Restauratie Bouwbedrijven. In 1992 wordt de interne nota ‘Certificaat restauratieaannemersbedrijven’ opgesteld. Op basis van deze nota wordt met ondersteuning van Adviesbureau Coopers & Lybrand en met een subsidie van het ministerie van Economische Zaken een erkenningsregeling ontwikkeld. Deze regeling wordt het lidmaatschapscriterium van de Vakgroep Restauratie. In het begin worden de toetsingen uitgevoerd door Price Waterhouse Coopers, later door Hobéon Certificering en tegenwoordig door EBN Certification en KIWA. Voor het beoordelen van de restauratievaardigheden van de bedrijven worden deskundigen ingehuurd. Op 27 juni 1997 is het zover: de eerste ERB certificaten worden aan de Vakgroep-leden uitgereikt. Een mijlpaal in de historie van de Vakgroep Restauratie.

Stichting ERM beheert de beoordelingsrichtlijn

In 2009 wordt de regeling geactualiseerd en omgezet in een Beoordelingsrichtlijn: BRL-ERB 2009. Vanaf 2000 wordt het beheer van de regeling ondergebracht bij een onafhankelijke stichting: Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg, ook bekend als Stichting ERM. De beoordelingsrichtlijn wordt nu en dan geactualiseerd en uitgebreid. De actuele versie is Beoordelingsrichtlijn Erkend Restauratie Bouwbedrijf (BRL- 3000 ERB) met de daaraan gekoppelde Uitvoeringsrichtlijnen: Historische houtconstructies (URL 3001) en Historisch metselwerk (URL 4003). De Vakgroep is vertegenwoordigd in het bestuur van de Stichting en in het Centraal College van Deskundigen Restauratiekwaliteit.

Waarom juicht de Vakgroep certificering toe?

De Vakgroep hecht veel waarde aan certificering, omdat monumenten het verdienen door de beste professionals en vaklieden te worden onderhouden en gerestaureerd. Een certificaat staat voor de garantie dat de juiste restauratiekennis aanwezig is en dat de kwaliteit van werken geborgd is in de gehele bedrijfsorganisatie inclusief opleidingsbeleid en -plannen. Een gecertificeerd bedrijf heeft het organiserend vermogen om het restauratieproces van begin tot eind te faciliteren zodat kwaliteit in het hele restauratieproces is geborgd. Dat komt het resultaat van de restauratie ten goede. De Vakgroep Restauratie ziet certificering als een middel om kwaliteit aantoonbaar en grijpbaar te maken en te borgen. De Vakgroep Restauratie wil graag bouwbedrijven, die met restauratie bezig zijn, stimuleren om hun professionaliteit en vakmanschap om te zetten in een certificaat. Dat komt zowel het erfgoed als de opdrachtgevers die hun monument in goede staat willen nalaten aan volgende generaties, ten goede.

Deel dit bericht